leftmodule
  • Greek
  • English

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
       ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π.)


δράση χρηματοδοτήθηκε πό τό πιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.)  “Αγροτική νάπτυξη - νασυγκρότηση τς παίθρου 2000 - 2006 ξονας 7” και συγχρηματοδοτήθηκε πό τό Ερωπαϊκό Γεωργικό Ταμεο Προσανατολισμο και γγυήσεων – Τμμα Προσανατολισμο.

This action was financed by the operation project “Rural development Reconstruction of the country 2000 – 2006 Axis 7” and also financed by the European Agricultural Fund Department.Εναι χαρακτηριστικός λόγος το γ. Νικολάου Καβάσιλα, σύμφωνα μέ τόν ποον «τήν κκλησίαν το Χριστο ε τις δεν δυνηθείη... οδέν τερον ατό μόνον τό κυριακόν ψεται σμα». τσι, λέγει, «σημαίνεται» (δηλώνεται)  κκλησία «ν τος μυστηρίοις». Δέν ννοε δ  Καβάσιλας τά πτά Μυστήρια, λλά τήν θεία Εχαριστία, τσι πως νομάζεται στήν ρχαία λειτουργική γλσσα: «τά φρικτά καί ζωοποιά Μυστήρια». Δέν πάρχει, ναφέρει, μεταξύ Εχαριστίας καί κκλησίας κάποια «ναλογία μοιότητος», λλά «πράγματος ταυτότης».

 κκλησία το Χριστο ς εχαριστία, δηλαδή ς δωρεά τς γάπης το Χριστο, δέν εναι γέννημα το κόσμου τούτου, οτε στοχεύει νά γκαθιδρύσει τήν κατοικία της στόν κόσμο τοτο. Γεννιέται πό τά σχατα καί στοχεύει στά σχατα. Παροικε στόν κόσμο χωρίς νά κατοικε. Μεταλαμπαδεύει τήν θεϊκή της δύναμη στούς νθρώπους λκύοντας ατούς στήν Βασιλεία το Θεο.

 γιος Μάξιμος  μολογητής, ρμηνεύοντας τόν γιο Διονύσιο τόν ρεοπαγίτη, ναφέρει τι  κκλησία ς εχαριστία εναι εκόνα τς Βασιλείας το Θεο˙ εναι μελλοντικός σκοπός το κάθε ντος γιά τήν ποία πλάστηκε λος κόσμος. «Εκόνα κάλεσεν», λέγει  εροπαγίτης, «τν ληθν τά νν τελούμενα ν τ συνάξει». Βλέπει «τήν τν μελλόντων κατάστασιν ς τήν λήθειαν»,  ποία εκονίζεται στήν Καινή Διαθήκη καί σκιαγραφεται στήν Παλαιά Διαθήκη. θ. Εχαριστία, σχολιάζει  γιος, εναι εκόνα τς λήθειας τν μελλόντων. Εκόνα ζωντανή, πού μφανίζει τήν παρουσία τς Βασιλείας το Θεο, μέσα στήν ποία συμμετέχουμε παντες καί ναγόμεθα κστατικά στά μέλλοντα καί σάλευτα. Γι’ ατό παράδοση τς κκλησίας μας, κυρίως τν Μονν μας, θέλει τους Ναούς και τους λειτουργούς της, κατά την ρα τς τελέσεως τς θείας Εχαριστίας, λόλαμπρους, μιά εκόνα τς θείας λαμπρότητος πού εκονίζει «τήν τν μελλόντων κατάστασιν». πίσης, λες ο πόλοιπες λατρευτικές πράξεις, πού πιτελονται στήν ρθόδοξη λατρευτική μας παράδοση, γίνονται πρίν τήν τέλεση «τν φρικτν καί ζωοποιν Μυστηρίων», διότι στόχος λων ατν εναι νά μετάσχουν καί νά καταπαύσουν στήν περουράνια ατή μυσταγωγία.

Ατό ναργς προσπαθε νά παρουσιάση Μοναχισμός στούς πιστούς. Συνειδητοποιε καί γκαλιάζει τήν πραγματικότητα ατή, προσφέροντας λο τόν βίο του ς ρραβνα σέ τούτη τήν ζωή καί λπίζοντας νά μετάσχη στούς θείους γάμους στήν μέλλουσα.

Μοναχισμός, πως καί λα τά λλα χαρίσματα, εναι χάρισμα τς κκλησίας. Δέν εναι να νθρώπινο κατασκεύασμα, οτε να κατόρθωμα ρισμένων νθρώπων. Εναι να πό τά πέρτατα χαρίσματα πού χάρισε Θεός στόν κόσμο˙ σοστάσιο το μαρτυρίου. Εναι τό μαρτύριο τς συνειδήσεως πού κράζει συνεχς ν τ καρδί «ββ  πατήρ». Δέν μπορε νά γίνει ληθινός Μοναχός κάποιος, ν δέν κληθε πό τόν Θεό καί άν δέν ζ ν Θε. Ο προτεστάντες τό θεώρησαν «γέννημα στορικς συγκυρίας». Ατό εναι νιστόρητη καί γευστη θείας ζως ντίληψη. Μοναχισμός εναι χάρισμα θεμελιωμένο πάνω στήν πόσταση τς κκλησίας. Εναι σάξιο μέ τόν σταυρό το Χριστο, πού εναι μοναδική πύλη γιά νά εσέλθη κανείς στήν σωτηριώδη βασιλεία το Θεο. Μοναχισμός, μέ τήν σκησή του, πενθυμίζει στούς νθρώπους τι  νθρωπος μέ τά πάθη του «δεται (χει νάγκη) σταυρο καί ταφς», ς μικρή συμβολή κ μέρους του, ντάλαγμα εγνωμοσύνης στήν μεγάλη δωρεά το Θεο,  ποία διά τς Εχαριστίας χαρίζει στόν νθρωπο τήν ναστάσιμη θεία ζωή.