leftmodule
  • Greek
  • English

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
       ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π.)


δράση χρηματοδοτήθηκε πό τό πιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.)  “Αγροτική νάπτυξη - νασυγκρότηση τς παίθρου 2000 - 2006 ξονας 7” και συγχρηματοδοτήθηκε πό τό Ερωπαϊκό Γεωργικό Ταμεο Προσανατολισμο και γγυήσεων – Τμμα Προσανατολισμο.

This action was financed by the operation project “Rural development Reconstruction of the country 2000 – 2006 Axis 7” and also financed by the European Agricultural Fund Department. γιος Γρηγόριος Σινατης ναφέρει χαρακτηριστικά: «Τήν νέργεια το Πνεύματος τήν ποία λαβαμε μυστικά μέ τά Μυστήρια τήν βρίσκομε μέ δύο τρόπους: 1) Μέ τήν ργασία τν ντολν, γενικά, μέ πολύ κόπο καί χρόνο. σο ργαζόμαστε τίς ντολές τόσο φανερώτερα κτινοβολε  χάρις πάνω μας τίς μαρμαρυγές της, 2) Μέ τήν ζωή τς πακος καί τήν συνεχ πίκληση το ησο, δηλαδή μέ τήν μνήμη το Θεο. Μέ τόν πρτο τρόπο βρίσκεται πιό ργά, μέ τόν δεύτερο συντομώτερα, ν βέβαια κανείς μάθει νά σκάβει τήν γ μέ κόπο καί καρτερία, ψάχνοντας γιά τόν χρυσό».

Τελικός σκοπός τς ζως το Μοναχο εναι Εχαριστία, εκών τς Βασιλείας το Θεο. Διά τς μετοχς σ’ ατήν πιτελεται κατατρόπωση τν δαιμόνων, κατάργηση το κράτους τς μαρτίας καί  πέρβαση το θανάτου. Μοναχισμός μέ τίς σκήσεις του πρέπει νά ποβλέπη στήν θεία Εχαριστία. Ο σκήσεις δέν εναι ατοσκοπός˙ εναι μέσα πρός ατό τόν σκοπό.  σκητική το Μοναχισμο φανερώνει τήν δωρεά το Θεο καί στό μέτρο πού κανείς προσφέρει τόν αυτό του καταυγάζεται μέσα του δωρεά. Δικό μας ργο, λέγει  γιος Μακάριος, εναι νά ντιπαλαίουμε στήν πάλη μέ τόν Σατανά˙ νά ντιμαχόμαστε στίς πιθέσεις του. «Τό γάρ κριζσαι τό κακόν το Θεο στίν».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εναι βίος τς σίας Μαρίας τς Αγυπτίας. λη  γωνιστική της προσπάθεια πέβλεπε στό νά κοινωνήση στήν θεία Εχαριστία. σκοπός της ταν ατός. Τόν πέτυχε καί κοιμήθη ν Κυρί.

Μοναχισμός, μέ τόν συγκεκριμένο τρόπο πού ζ μέσα στήν Εχαριστία καί τήν σκηση, φανερώνει τόν σχατολογικό χαρακτρα τς κκλησίας στόν κόσμο. πομπλεκόμενος πό τά φήμερα καί λειτουργντας κάθε μέρα τήν θ. Λειτουργία, λκύει τόν κόσμο στήν βίωση τς βασιλείας το Θεο. κε, μέσα σ’ ατόν τόν χρο, Μοναχός βρίσκει τήν δικαίωσή του καί μέ φανερά σημεα προσανατολίζει τούς πάντες πρός ατόν, ετε ν λόγ, ετε ν σιωπ.

Τό καθκον μας πομένως εναι τεράστιο. Μέσα στόν σύγχρονο συγκρητισμό τν θρησκειν καί τήν σύγχυση πού προσφέρουν ατές διά τν μέσων νημερώσεως, πρέπει νά σταθομε στό ψος ατό πού παράδοση μς κληροδότησε.

λα σα κάνουμε σάν νθρωποι, ρετές, σκήσεις κ.λπ., μπορον νά βρεθον καί ξω πό τήν κκλησία σέ να βαθμό. Τό μόνο πού δέν βρίσκεται κτός τς κκλησίας εναι θεία Εχαριστία,  ποία γιάζει τόν νθρωπο, αροντάς τον πάνω πό κάθε νθρώπινη ξία καί ποστολή. Τίποτε λλο πιό σπουδαο δέν χει νά προσφέρει  κκλησία πό τήν θεία Εχαριστία. μες, ο ρθόδοξοι Μοναχοί, σ’ ατό τό σημεο ξεχωρίζουμε πό τούς μοναχούς λλων μολογιν και θρησκειν: πό τούς δυτικούς πού κκοσμίκευσαν καί κοινωνικοποίησαν τόν μοναχισμό καί πό τούς νατολικούς, πού μέ τίς σκήσεις τους προσπαθον νά καταργήσουν καί νά καταστρέψουν τήν ντολογική παρξη το νθρώπου, ντάσσοντάς τον σέ μιά πρόσωπη καί φανταστική κοινωνία, τό «νιρβάνα».

μες, κοινωνντας μέ τόν Χριστό στήν θεία Εχαριστία, παλασσόμαστε πό τά δεινά το νθρωπίνου δράματος. Μέσα στήν νωσή μας μέ τίς κτιστες νέργειες το Κυριακο Σώματος ντλομε τά διώματα τς κτίστου θείας ζως, χωρίς νά χάσουμε τήν προσωπική μας πόσταση,  ποία φθαρτίζεται καί αωνίζεται στήν τέρμονη Βασιλεία το Θεο.-