leftmodule
  • Greek
  • English

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
       ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π.)


δράση χρηματοδοτήθηκε πό τό πιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.)  “Αγροτική νάπτυξη - νασυγκρότηση τς παίθρου 2000 - 2006 ξονας 7” και συγχρηματοδοτήθηκε πό τό Ερωπαϊκό Γεωργικό Ταμεο Προσανατολισμο και γγυήσεων – Τμμα Προσανατολισμο.

This action was financed by the operation project “Rural development Reconstruction of the country 2000 – 2006 Axis 7” and also financed by the European Agricultural Fund Department.ταν κατέπαυσαν ο διωγμοί, τό μαρτύριο το αματος τό διεδέχθη τό λεγόμενο μαρτύριο τς συνειδήσεως. Τόν τέταρτο αἰῶνα, ταν πλέον δημιουργήθηκαν συνθκες λεύθερης λατρείας τν Χριστιανν, παρατηρεται μαδική ξοδος μοναστικν κοινοτήτων στήν ρημο. Ψυχές, φλεγόμενες πό σφοδρή γάπη γιά τήν βασιλεία το Θεο, στρέφοντο ποκλειστικά πρός τήν σκητική ζωή. Τό γεγονός ατό χει να εδικό στορικό βάρος. Δέν ταν πως λένε πολλοί πλς μιά μόνωση γιά προσωπική τελείωση, οτε σφαλς να νώτερο πεδίο τελειότητος προορι-σμένο γιά λίγους νθρώπους. ταν μιά προσπάθεια νά διατη-ρηθ τό δεδες φρόνημα τν Χριστιανν τν τριν πρώτων αώνων, δημιουργντας μιά ληθινή χριστιανική κοινωνία ξω πό τίς συμβατικότητες καί τά δεσμά πού δημιούργησε  ναγκαλισμός τς κοσμικς ξουσίας μέ τήν κκλησία. Τό δε-δες το μοναχισμο ταν  πενθύμιση καί κπλήρωση το κοινο χρέους λων τν μελν τς κκλησίας, πως ατό προσδιορίζεται πό τίς ποσχέσεις πού δίνονται πό τό βάπτισμα. Στούς πιστούς ατό τό χρέος τονοσε μέσα στό κλίμα το φησυχασμο καί τς πισημοποιήσεως το Χριστιανισμο, πού κολούθησε τό τέλος τν διωγμν. Καθώς λέγει νας μελετητής τν ρχν το μοναχισμο "τό παράδοξο δέν ταν  μοναστική ζωή πού ταν κάτι καινούργιο στά τέλη το τρίτου καί ρχές το τετάρτου αἰῶνα, λλά μλλον  κκοσμικευμένη ζωή πού ζοσε τό πλθος τν Χριστιανν στά χρόνια πού σταμάτησαν ο διωγμοί. Ο μοναχοί στήν πραγματικότητα δέν καναν τίποτε λλο, παρά νά διατηρον μείωτο τό νδιαφέρον, μέσα στίς μεταβληθεσες συνθκες, γιά τό δεδες τς χριστιανικς ζως. πως στήν εδωλολατρική ατοκρατορία  δια  κκλησία ταν να εδος ντιστασιακς κινήσεως,  μοναχισμός ταν δι-αρκής ντιστασιακή κίνηση μέσα στήν χριστιανική κοινωνία".

 γιος ωάννης  Χρυσόστομος σέ κάποιο λόγο του εχόταν νά μή χρειαζόταν  παρξη το μοναχισμο ν μεταμορφωνόταν λόκληρη  κοινωνική ζωή σύμφωνα μέ τίς ρχές το Εαγγελίου.

 φλόγα τς σφοδρς γάπης πού κανε τούς μάρτυρες νά θυσιάζωνται γιά τόν Χριστό, συνέχισε στίς καρδιές τν μοναχν ο ποοι βάδιζαν "τ το Πρωτομάρτυρος Χριστο στρατεί", "θανατούμενοι λην τήν μέραν καί λογιζόμενοι ς πρόβατα σφαγς" καί ντιμετωπίζοντες χι πλεόν τά ργανα το διαβόλου λλά ατόν τόν διο.

 ββς σαάκ λέγει: ",τι ο μάρτυρες πραττον κατά τήν νύκτα κείνη πού πληροφοροντο τι θά μαρτυρήσουν, δηλαδή νηστεία φ΄ σπέρας, γρυπνία, δοξολογία Θεο καί ν γαλλιάσει προσδοκντας τήν μεγάλη ρα τς συναντήσεως μετά το νυφίου Χριστο, ς ο πέντε φρόνιμες παρθένες, ατό καί ο μοναχοί "ο τήν όρατον μαρτυρίαν κληθέντες" κάθε μέρα καί νύχτα πιτελοσαν, περιμένοντες τήν μεγάλη μέρα τς ξόδου τους".