leftmodule
  • Greek
  • English

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
       ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π.)


δράση χρηματοδοτήθηκε πό τό πιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.)  “Αγροτική νάπτυξη - νασυγκρότηση τς παίθρου 2000 - 2006 ξονας 7” και συγχρηματοδοτήθηκε πό τό Ερωπαϊκό Γεωργικό Ταμεο Προσανατολισμο και γγυήσεων – Τμμα Προσανατολισμο.

This action was financed by the operation project “Rural development Reconstruction of the country 2000 – 2006 Axis 7” and also financed by the European Agricultural Fund Department. Μέγας θανάσιος στό βίο το Μ. ντωνίου γράφει: "Μετά τατα κατέλαβε τήν κκλησίαν  κατά Μαξιμνον τό τηνικατα γενόμενος διωγμός· καί τν γίων μαρτύρων γομένων ες τήν λεξάνδρειαν, κολούθησε καί ατός ( ντώνιος) φείς τό μοναστήριον λέγων· πέλθωμεν καί μες να γωνιζόμεθα κληθέντες  θεωρήσωμεν τος γωνιζομένους. Καί πόθον μέν εχε μαρτυρσαι· παραδοναι δέ μή θέλων αυτόν πηρέτει τος μολογητας ν τε τος μετάλλοις καί ν τας φυλακας... ηχετο γάρ καί ατός μαρτυρσαι, καθά προεπον. Ατός μέν λυπουμέν ώκει (=φαινόταν νά λυπται), τι μή μεμαρτύρηκεν,  δέ Κύριος ν ατόν φυλάττων ες τήν μν καί τήν τέρων φέλειαν να καί ν τ σκήσει, ν κ τν γραφν μεμάθηκε, πολλος διδάσκαλος γένηται... πειδή δέ  διωγμός παύσατο πεδήμησε, καί πάλιν ες μοναστήριον νεχώρει καί ν κε καθ΄ μέραν μαρτυρν τ συνειδήσει καί γωνιζόμενος τος τς πίστεως θλοις".

Στό παραπάνω κείμενο βλέπομε τόν Καθηγητή τς ρήμου νά φλέγεται πό πιθυμία γιά τό μαρτύριο τς συνειδήσεως ξ σου μέ τόν πόθο νά μαρτυρήση "τ αματι". Γιατί τό να στηρίζεται στό λλο. ταν διέρχεται διά μέσου τν δυνν τς σκήσεως  γνώση καί μπειρία τς γάπης το Θεο, γεννται ατομάτως  νικηφόρος νδρεία, πού δηγε τήν ψυχή στήν θυσία διά το μαρτυρίου, μέ τήν προϋπόθεση νά εναι θέλημα Θεο, χωρίς νά κβιάση μέ πρόκληση καί αθάδεια τά πράγματα. Καί φ΄ σον  Θεός δέν θέλησε νά ντάξη τόν Μ. ντώνιο στή χορεία τν μαρτύρων, πανλθε στήν ρημο "μαρτυρν καθ΄ μέραν τ συνειδήσει καί γωνιζόμενος τος τς πίστεως θλοις". φησε πομένως στίς μετέπειτα γενεές τν μοναχν τήν μαρτυρία τι ο μοναχοί βιώνουν διάλειπτα τήν συμμετοχή στό θάνατο το Χριστο καί στά βασανιστήρια τν θλητν τς πίστεως μέ ργανα το μαρτυρίου τους τήν σκηση, τήν πακοή, τά ποικίλα παλαίσματα, τήν μπρακτη ταπείνωση καί τήν θυσιαστική γάπη, μέσα στήν σόβιο παλαίστρα πού εναι τό κελλί, περιμένοντες τόν φυσικό θάνατο σάν μετάθεση γαθς ζως, νεκροί ς πρός τόν κόσμο, "μνμα πρό μνήματος καί παλαίστραν τόν τόπον το μοναστηρίου χοντες", κατά τόν γιο ωάννη τόν Σινατη.

 γιος Παχώμιος, ταν τόν παρεκάλεσε νας μοναχός νά προσευχηθ γιά νά μαρτυρήση, βλέποντας μέ τό προφητικό του μάτι τό καιρον τς ατήσεως καί το γχειρήματος, το πάντησε: "πόμεινον τόν γνα το μοναχο γενναίως καί μώμως δελφέ... καί ξεις ν ορανος τήν μετά μαρτύρων κοινωνίαν".

Πολλοί λλοι Πατέρες θεωροσαν ς ληθινά ναίμακτο μαρτύριο τήν πίμονη καί πομονετική σκηση.  γιος Μακά-ριος λέγει τι ο μοναχοί μοιάζουν "ς νθρωποι βαστάζοντες ες χερας ατν τό αμα ατν".  γιος Διάδοχος Φωτικς γράφει γιά τούς γωνιστές τς εσεβείας, δηλαδή τούς σκητές, τά ξς: "Δε ον εχαριστοντας πομένειν τήν βουλήν το Κυρίου· τότε γάρ ες λόγον δευτέρου μαρτυρίου, τό τε συνεχές τν νόσων καί  πρός τούς δαιμονιώδεις λογισμούς μάχη λογίζεσθαι... Καί διά τοτο χρν μετά σφαλείας καί πομονς τό μαρτύριον τς συνειδήσεως μν κατεργάζεσθαι νώπιον Θεο".  δέ γιος Νελος,  μαθητής το Χρυσοστόμου, γράφει πρός τούς μοναχούς: νά σκον τήν πομονή ατή μέ τήν ποία σκοντο ο μάρτυρες "πειδή τό τς συνειδήσεως μαρτύριον καί μες παιτούμεθα". λλο δέ νομάζει τήν σκητική μοναχική ζωή "στάδιον τς νοερς μολογίας καί τοιμασίαν πρό τόν πέρ Χριστο θάνατον".

 γιος ωάννης  Δαμασκηνός κφράζεται παρομοίως μέ τούς λλους Πατέρας, μέ μιά χαρακτηριστική διατύπωση περί μοναχισμο ς μαρτυρίου: "Τιμήσωμεν... τούς ποστόλους... τούς Μάρτυρας... καί τούς σίους Πατέρας μν τούς θεοφόρους σκητάς, τούς τό χρονιώτερον καί πιπονώτερον μαρτύριον τς συνειδήσεως διαθλήσαντας. Τούτων πάντων ναθεωροντες τήν πολιτείαν ζηλώσωμεν τήν πίστιν, τήν γάπην, τήν λπίδα, τόν ζλον, τόν βίον, τήν καρτερίαν τν παθημάτων, τήν πομονήν μέχρις αματος, να καί τν τς δόξης στεφάνων ατος κοινωνήσωμεν". Παρατηρε τι τό μαρτύριο τς συνειδήσεως ς "χρονιώτερον καί πιπονώτερον" εναι δυσκολώτερο πό τό μαρ-τύριο το αματος, γιατί περιλαμβάνει λο τόν πίγειο βίο τν μοναχν.

 γιος Θεόδωρος  Στουδίτης γράφει τά ξς: "Στμεν δελφοί πρός τό κατά συνείδησιν διηνεκές μαρτύριον... τος δάκρυσι, τ προσευχ, τ δεήσει, τ κατανύξει, τος λλοις ποπιασμος το σώματος".  δέ ββς Βαρσανούφιος λέγει: "τό φσαι τό διον θέλημα, αματοχυσία στί".