leftmodule
  • Greek
  • English

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
       ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π.)


δράση χρηματοδοτήθηκε πό τό πιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.)  “Αγροτική νάπτυξη - νασυγκρότηση τς παίθρου 2000 - 2006 ξονας 7” και συγχρηματοδοτήθηκε πό τό Ερωπαϊκό Γεωργικό Ταμεο Προσανατολισμο και γγυήσεων – Τμμα Προσανατολισμο.

This action was financed by the operation project “Rural development Reconstruction of the country 2000 – 2006 Axis 7” and also financed by the European Agricultural Fund Department.Ατή  μαρτυρική ζωή πού φίστανται ο μοναχοί στήν ξάσκηση τς πί γς ποστολς τους σφαλς δέν σημαίνει ατό πού συνήθως ννοομε σήμερα, τι δηλαδή  μοναχός γχεται καί γωνι καί βασανίζεται. Εναι μιά κούσια σύνθλιψη διά τς ποίας ο Πατέρες στοχεύουν στή βεβαιότητα τς σχέσεως μετά το Χριστο το Πρωτομάρτυρος, τόν ποον "γάπησαν" καί χάριν ατο "ξέλεξαν δούς σκληράς" μιμούμενοι τήν γάπη Του πού τήν σφράγισε μέ τήν πί το σταυρο θυσία Του χάριν μν. Δέν εναι μιά παθητική μοιρολατρεία. ντίθετα εναι να πόκτημα τελείας γάπης, μιά δωρεά λήκτου χαρς, πού δέν φήνει τόν ραστή το Θεο νά "φεισθ αυτο ες τέλος". Δέν σημαίνει μόνο νά "ψωμίσω πάντα τά πάρχοντά μου καί παραδ τό σμα μου να καυθήσωμαι", λλά νά ποταχθ σιν τος μαυτο πάρχουσιν" καί κυρίως πό τό φρόνημα τς γωϊστικς μονώσεως, πού προκαλε τόν χωρισμό πό τόν Θεό καί τούς νθρώπους. γαπ  Κύριος τίς καρδιές κενες πού κολουθον τό "ρνίον που καί ν πάγη" καί πιθυμε ο γνήσιοι παδοί του νά ερίσκονται στήν πορεία πρός τήν ατοεξουθένωση, στε πό τήν μηδενική ατή ρχή νά ναδημιουργήση τό Πνεμα τό γιο τόν νέο ν Χριστ θεωμένο νθρωπο. "Καρδίας θλιβείσης ξεπήδησαν δατα", λέγει  γιος Κάλλιστος, πού σημαίνει δίδει αμα καί λαμβάνει Πνεμα,  γνωστικός μοναχός.

 γιος Πέτρος  Δαμασκηνός παρομοιάζει τούς γνες τν Πατέρων μέ τούς γνες τν ποστόλων καί Μαρτύρων λέγο-ντας: "Ο γιοι πόστολοι καί Μάρτυρες οκ μαθον τήν θεογνωσίαν καί τήν σοφίαν ξ κος ς μες, λλ΄ αματος δωκαν καί λαβον Πνεμα κατά τό λεγόμενον πό τν Γερόντων· δός αμα καί λάβε Πνεμα. Διά τοτο καί ο Πατέρες ντί μαρτυρίου ασθητο κατά συνείδησιν μαρτύρησαν, χοντες ντί θανάτου σωματικο τόν κατά προαίρεσιν, να νικήση  νος τά σαρκικά θελήματα καί βασιλεύση ν Χριστ ησο τ Κυρί μν".

 νος το νθρώπου τρες πραγματικότητες μπορε νά βιώση. Τήν παρά φύσιν ζωή, δηλαδή τήν πλάνη, τήν ζωή τν παθν, τήν κατά φύσιν, δηλαδή τήν ζωή τν ασθήσεων, καί τήν πέρ φύσιν, δηλαδή τή ζωή το Πνεύματος. Κατά τόν γιο Μάξιμο ποια πό τίς τρες καταστάσεις ζ κάθε φορά, πέχει πό τίς δύο λλες. Γιά νά εσέλθη δέ στή ζωή το Πνεύματος εναι νάγκη νά περβ τή ζωή τν παθν καί τν ασθήσεων. Ατή μως  μετάβαση πό τή ζωή τν παθν καί τν ασθήσεων δέν εναι εκολο γχείρημα. Προϋποθέτει γενναες ψυχές καί ποφασισμένες νά πολεμήσουν πρός τίς όρατες δυνάμεις, ο ποες μέ πάνθρωπη σκληρότητα γωνίζονται νά κρατήσουν τόν νθρωπο μακρυά πό τήν ζωή το Πνεύματος. "που τό Πνεμα τό γιον, κε κολουθε, οον σκιά,  διωγμός καί  πάλη" ναφέρει  γιος Μακάριος. Τά πλα το Πνεύματος πού χρησιμοποιε  Μοναχός, κυρίως  προσευχή, σο κακό καί ζημιά κάνουν στά δαιμόνια, τόσο τά ρεθίζουν καί τά ξεσηκώνουν σέ πολεμική καί ντίθεση, στε νά συμμαχον καί νά συνασπίζω-νται πολλά μαζί γιά νά μεταβάλουν τή διάθεση το γωνιστ καί νά καταργήσουν τήν ποτελεσματικότητα τν πλων του. τσι καθιστον ατόν πού δέ θέλει νά τούς πακούση να φ΄ ρου ζως μάρτυρα πού εναι ποφασισμένος, προκειμένου νά ρνηθ καί προδώση τόν γαπώμενο, νά δέχεται ποιοδήποτε πλγμα φεύρει  πονηρή διάνοιά του καί παραχωρήση  γαθότητα το Θεο. νας δαίμων εναι ρκετός νά δηγήση λόκληρη πόλη στά θελήματά τους, χιλιάδες δαίμονες μως χρειάζονται γιά νά ξουδετερώσουν τό φρόνημα το προσευχομένου καί γωνιζομένου μοναχο, ναφέρει κάποιος γιος. πειδή εχαν γνώση ο Πα-τέρες τι  πάλη δέν εναι "πρός αμα καί σάρκα, λλά πρός τάς ρχάς, πρός τάς ξουσίας, πρός τούς κοσμοκράτορας το σκότους το αἰῶνος τούτου, πρός τά πνευματικά τς πονηρίας ν τος πουρανίοις", γιατό τήν νύστακτη καί πίμονη πολεμική τους τήν ντιμετώπιζαν μέ τήν πανοπλίαν το Θεο, κυρίως τήν νύστακτη προσευχή, "προσευχόμενοι ν παντί καιρ ν Πνεύματι" κατά τόν πόστολο Παλο, μέ τήν νήψη καί προσοχή στε νά μήν κατηγορον κατηγορον τούς λλους γιά τά σφάλ-ματά τους καί νά μή πιδιώκουν νά περνον τά θελήματά τους, πράξη π΄ που, κατά τόν ββ Βαρσανούφιο, δηγονται στήν ατομεψία, τήν μετάνοια καί τά δάκρυα.  ταπεινοφροσύνη τέλος,  καρπός λων τν νωτέρω νεργειν, γίνεται τό πιό ποτελεσματικό πλο μέ τό ποο ξουδετερώνεται πσα  δύναμις το χθρο. Μέ τούς κόπους καί τούς δρτες, πολλές φορές καί μέ τά αματά τους φώναζαν τήν φωνή το Προφήτη ωήλ: "γιάσωμεν τοιοτον πόλεμον καί ς γερθμεν ς ο μαχηταί το Θεο, πρός Ατόν ναβαίνοντες πάντες, ς νδρες πολεμισταί".