leftmodule
  • Greek
  • English

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
       ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π.)


δράση χρηματοδοτήθηκε πό τό πιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.)  “Αγροτική νάπτυξη - νασυγκρότηση τς παίθρου 2000 - 2006 ξονας 7” και συγχρηματοδοτήθηκε πό τό Ερωπαϊκό Γεωργικό Ταμεο Προσανατολισμο και γγυήσεων – Τμμα Προσανατολισμο.

This action was financed by the operation project “Rural development Reconstruction of the country 2000 – 2006 Axis 7” and also financed by the European Agricultural Fund Department. γιος Συμεών  Νέος θεολόγος λέγει τι: "Πολλοί μέν τόν ρημικόν, λλοι δέ τόν μιγάδα, τοι τόν κοινοβιακόν, μακάρισαν βίον, τεροι δέ προστασθαι λαο, νουθετεν τε καί διδάσκειν καί συνιστν κκλησίας. γώ δέ οδέτερον τούτων το τέρου προκρίναιμι οδε τόν μέν παίνου τόν δέ ψόγου ξιον εποιμι ν, λλ΄ ν παντί καί ν πσιν ργοις καί πράξεσιν  διά Θεόν καί κατά Θεόν βίος παμμακάριστος".

 κοινή χριστιανική σφραγίδα πού χαρακτηρίζει λους καί τούς ξισώνει μέ τούς μάρτυρες καί τούς σκητές εναι  θεία γάπη το Χριστο, τήν ποία  Θεός "κκέχυται ν τας καρδίαις μν διά Πνεύματος γίου" καί πό τήν ποία κανείς δέν χωρίζεται συμμορφούμενος πρός τόν βίο το Χριστο. Ατό τό θεο πρ "εσδεξάμενοι"  χορός τν ποστόλων καί Μαρτύρων καί Μοναχν νεπνεύσθησαν νά περβον, κατά τήν "Φιλόθεον στορίαν", "πάντων τν ρωμένων καί πάσης ζως δίστης". "ρασθέντες" ατο το θείου κάλλους λοι μες ο φιλόθεοι κληρικοί παντός βαθμο καί Χριστιανοί πάσης τάξεως καί φο θεωρήσωμε "ασχρόν" νά φανομε χάριστοι "περί τόν εεργέτην μας Θεόν" ς φυλάξουμε μέχρι θανάτου "τάς πρός τόν Θεόν συνθκας".

Ατή τήν γάπη γκωμιάζει καί  Χρυσορρήμων Χρυσόστομος λέγοντας τά ξς: "γάπης οδέν, οτε μεζον οτε σον στίν, οδέ ατό τό μαρτύριον,  πάντων στί κεφάλαιον τν γαθν... γάπη μέν γάρ καί χωρίς μαρτυρίου ποιε μαθητάς το Χριστο, μαρτύριον χωρίς γάπης οκ ν σχύσειε τοτο ργάζεσθαι... ". τσι ξουδετερώνεται κάθε δικαιολογία πολλν πού λένε τι μες δέν εμαστε μοναχοί νά ζομε τέλεια ζωή, πού κατ΄ ατόν τόν τρόπο σχετικοποιον τίς ντολές το Χριστο καί φθάνουν καί στήν παράβαση κόμη. Ο ντολές το Χριστο χουν πόλυτο χαρακτρα "τουτέστι δέν πάρχουν καί εναι δύνατον νά πάρχουν τοιαται ξωτερικαί συνθκαι, πό τάς ποίας  παραμονή ες τάς ντολάς το Θεο νά καθίσταται δύνατος", σύμφωνα μέ τήν γνώμη το π. Σωφρονίου.  βιωματική λλειψη πού χαρακτηρίζει πολλούς πό μς, δέν εναι δυναμία λλά μλλον σκόπιμη παραίτηση.  πρός τόν Θεό γάπη γίνεται φικτή νάλογα μέ τό πόσο ργαστήκαμε στή ζωή μας τό καθ΄ αυτόν μσος. "Ε τις ρχεται πρός με καί ο μισε τόν πατέρα αυτο καί τήν μητέρα καί τήν γυνακα καί τά τέκνα καί τούς δελφούς καί τάς δελφάς, τι δέ καί τήν αυτο ψυχήν ο δυναταί μου μαθητής εναι".

Ο Μάρτυρες καί ο σκητές κολουθον ατή τήν ντολή κατά γράμμα. Τό αμα το μαρτυρίου  τς συνειδήσεως πού χύνουν τό παίρνει πάνω Του  διος  Θεός ς "χιτνα σωτηρίου καί χιτνα εφροσύνης", πως πρε τά πανάχραντα αματα τς Παναγίας πού πό μικρό κοριτσάκι γάπησε σφοδρς τόν Θεό, τό γιάζει καί τό καθιστ γιαστική ελογία γιά λους μς. Τώρα μς καλον ατοί ν παντί καιρ καί τόπ νά συμμορφωθομε "τος λόγοις καί τος ργοις" το Χριστο καί τν φίλων ατο.