leftmodule
  • Greek
  • English

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
       ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π.)


δράση χρηματοδοτήθηκε πό τό πιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.)  “Αγροτική νάπτυξη - νασυγκρότηση τς παίθρου 2000 - 2006 ξονας 7” και συγχρηματοδοτήθηκε πό τό Ερωπαϊκό Γεωργικό Ταμεο Προσανατολισμο και γγυήσεων – Τμμα Προσανατολισμο.

This action was financed by the operation project “Rural development Reconstruction of the country 2000 – 2006 Axis 7” and also financed by the European Agricultural Fund Department.ΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

 

Ἀρχιμανδρίτου Μαξίμου

Καθηγουμένου Ἱ. Μ. Ἁγ. Διονυσίου ἐν Ὀλύμπῳ

 

 

 παρξη τς κκλησίας στόν κόσμο εναι  καινούργια ζωή πού φερε  Χριστός στούς νθρώπους. Εναι  τόπος π΄ που ξαγγέλεται  ζωντανός λόγος το Θεο καί γνωρίζεται  ληθινός Τριαδικός Θεός καί ταυτόχρονα χαρίζεται  τρόπος μέ τόν ποο φανίζεται  παλαιός φθαρμένος πό τήν μαρτία νθρωπος καί φανεροται  ν Χριστ νακαινισμένος καί μεταμορφωμένος νέος δάμ.

  Χριστός ρχόμενος στόν κόσμο επε: "Πρ λθον βαλεν πί τήν γν καί τί θέλω ε δη νήφθη;" καί "Μή νομίσητε τι λθον βαλεν ερήνην πί τήν γν· οκ λθον βαλεν ερήνην λλά μάχαιραν".  διδαχή λοιπόν το Χριστο εναι να πρ κατερχόμενο πό τόν ορανό πάνω στή γ καί σκοπό χει νά καταργήση κάθε ναντιότητα, πού στοχεύει στήν ζωή καί προκοπή το νθρώπου καί τήν ληθινή σχέση του μέ τόν Θεό δημιουργό του. λθε νά φέρη διχασμό καί πολεμική μεταξύ τν πιστευόντων ες τούς λόγους Του καί τν πιστούντων καί πολεμούντων Ατόν.

  Χριστός εναι  κκλησία, διά τς ποίας παρατείνεται καί μορφοται  ζωή του στήν κοινωνία τν νθρώπων.  κκλησία ταν φυσικό, ς νέα καί ληθής κοινωνία, νά λθη σέ ντίθεση μέ τήν κοσμική κοινωνία,  ποία μφορετο πό τήν ξουσιαστική καί βίαιη σκληρότητα το ρχοντος το αἰῶνος τούτου καί νά δημιουργήση κ τν πραγμάτων ναπόφευκτη ντιπαλότητα.  κκλησία διακηρύσσει να κόσμο πού θά λθη καί  ληθινή ζωή της δέν ξαντλεται στά ρια το παρόντος αἰῶνος οτε μπορε νά ποδεχθ τήν τάξη το αἰῶνος τούτου, οτε τήν αωνιότητα το κόσμου τούτου. ν  κόσμος, πού δέν χει μετα-μορφωθ σέ κκλησία, δέν θέλει νά παρέλθη  παρών αών καί ατή  μμονή του νά καταστήση τόν παρόντα αἰῶνα τήν μόνη πιδίωξη το νθρώπου, καθιστ τήν κκλησία μέσα στόν κόσμο ναπόφευκτα παναστατική.

 π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ βλέπει στίς δομές τς Ρωμαϊκς κυριαρχίας μιά Ρώμη νά ναπτύσση μιά ατοσυνειδησία μέ ντονες ξιώσεις σχατολογίας καί θεωρετο  ατοκρατορία ς  τελική καί τελειώτερη φάση τς νθρώπινης στορίας. Εχε ταυτόχρονα φρόνημα πολιτικό καί μεταφυσικό καί κατά συνέ-πεια ξίωνε πόλυτη κυριότητα πάνω στόν νθρωπο.

Ο Χριστιανοί δέν εχαν δυσκολία νά ναγνωρίσουν τήν παρξη τς Πολιτικής ξουσίας χάριν τς ρμονικς εταξίας τν νθρώπων. ξ λλου  πόστολος Παλος εχε διατυπώσει κόμη καί μέσα πό τήν μπειρία τν σκληρν διωγμν τήν κ Θεο προέλευση τς κοσμικς ξουσίας καί κατά συνέπειαν τήν ποδοχή της κ μέρους τν Χριστιανν. Τό πρόβλημά τους ταν  δυσκολία "νά ποδεχθον λλον Κύριο καί  φροσύνη νά κχωρήσουν σέ λλη βασιλεία, τήν σχατολογική προσδοκία τους". Παρ΄ λο πού δέν πομακρύνονται πό τήν στορία καί τόν κόσμο, νοιωθαν ντονα τι σαν πολίτες λλης πόλεως. Ζοσαν ταυτοχρόνως σέ δύο πίπεδα, τό χρονικό καί τό αώνιο. πό ατή τήν ντίθεση, τν γετν τς Ρώμης νά λατρεύονται ς θεοί καί τν Χριστιανν νά μμένουν στήν λατρεία το Τριαδικο καί ν Χριστ῀ῶ φανερωθέντος στόν κόσμο ληθινο Θεο, ξεπήγασαν τά μαρτύρια το αματος τν χριστιανν τν τριν πρώτων αώνων πού εναι ᾿ἤδη γνωστά πό τούς ποστολικούς χρόνους.  ερη-νικός παναστατικός βίος τν χριστιανν καί  ρνησή τους νά πακούσουν στίς ξιώσεις τς ξουσίας καί νά μμείνουν στήν γάπη το Χριστο πνιξαν στό αμα τήν ζωή τν πιστν που τελικός νικητής ταν  κκλησία, γιατί  γώνας της ταν δίκαιος. Καί πειδή  Κύριος "δικαιοσύνας γάπησεν" τόν δίκαιο γνα τν πιό γαπητν τέκνων του, πού μέχρι θυσίας τς ζως τους τόν γάπησαν, δικαίωσε καί στερέωσε πάνω στήν μολο-γία τους τήν κκλησία Του σάν σέ πέτρα σάλευτη.  ρθοδοξία κτοτε νομάζεται μαρτυρική, γιατί ζοσε μέ νθουσιασμό τόν παλμό τν μαρτύρων καί καλοσε τόν λαό νά μνημονεύη τούς μάρτυρας, γιά νά ξιωθον νά γίνουν "κοινωνοί τς θλήσεως ατν".