leftmodule
  • Greek
  • English

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
       ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π.)


δράση χρηματοδοτήθηκε πό τό πιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.)  “Αγροτική νάπτυξη - νασυγκρότηση τς παίθρου 2000 - 2006 ξονας 7” και συγχρηματοδοτήθηκε πό τό Ερωπαϊκό Γεωργικό Ταμεο Προσανατολισμο και γγυήσεων – Τμμα Προσανατολισμο.

This action was financed by the operation project “Rural development Reconstruction of the country 2000 – 2006 Axis 7” and also financed by the European Agricultural Fund Department. 2) δημιουργία ναγκν καί χι  ξυπηρέτηση τν παρχόντων φυσικν ναγκν δήγησε τόν σύγχρονο νθρωπο στό πάθος τς πλεονεξίας. Τό πάθος ατό δημιουργε σωληνοειδή ντίληψη γιά τόν νθρωπο, τόν κόσμο καί τό Θεό. ρρωστημένες καί μυωπικές γνώσεις γιά τό περιβάλλον. Δεσπόζει μέσα του καί γεμονεύει ς πέρτατο γαθό  ποκτηση το χρυσο. λα τ᾿ λλα παίρνουν δευτερεύουσα σημασία. ποβαθμίζεται  ξία τους. κόμη καί  γεία, οκογένειά,  ξία νά ζ κανείς σέ φυσικό περιβάλλον καί πολλές λλες ξίες τς ζως ατς καθορνται μέσα π᾿ ατή τήν διόπτρα. Ατό εναι μι σθένεια ψυχς. Ατό δημιούργησε τήν βιομηχανική πανάσταη καί τήν στυφυλία καί συσσώρευσε τά προβλήματα τς ζως. Χάθηκε  πνος. Διχάσθηκε προσωπικότητα το νθρώπου. Δημιουργήθηκαν ο ψυχίατροι. Αξήθηκαν τά φάρμακα. Παγιδεύεται διάθεση του καί πέφτει τελικά ρωϊκς μαχόμενος μέ τήν γωνιώδη προσπάθεια νά συσσωρεύση καί αξήση τό πουγκί του. Θεός σύγχρονος τό χρμα. Πού νά μείνη κμάδα σωστς δημιουργίας. Κι ταν δημιουργ, δημιουργε μ᾿ ατό τό κριτήριο. Καί τά δημιουργήματά του κάθε λλο παρά ραα εναι. Καί παρ΄ λο πού πάρχουν ο σθένειες, ο πογοητεύσεις, θάνατος, τίποτε δέν θεραπεύει τήν θεράπευτη ατή σθένεια. Ξεχν τι μοναδικός διοκτήτης καί κύριος λων τν γαθν εναι Θεός καί χι ατός. Νομίζω τι ατή προύπόθεση το συγχρόνου νθρώπου δέν συνηγορε οτε στήν νακάλυψη το ραίου οτε στήν πιδίωξη νά δημιουργηθον νά διατηρηθον περικαλες καί παραδοσιακοί οκισμοί, φυσικές καί νετες κατοικίες μέσα στίς ποες θ᾿ ναπτυχθ τό βασικό κύτταρο τς κοινωνίας πού λέγεται οκογένεια.

 3) φιλοϋλία γίνεται ατία νά ναπτύσσονται μέσα στόν νθρωπο πληθώρα λλων παθν πού τόν ψέγουν καί τόν νοχοποιον. Τά ασθήματα νοχς προκαλον φόβο καί ο φοβίες ναγκάζουν τούς νθρώπους νά στοιβάζονται  νας κοντά στόν λλο χωρίς διαπροσωπική κοινωνία. πομονώνουν τόν νθρωπο π᾿ τό τερο γώ του πού εναι συνάνθρωπος. Δέν πάρχει λληλοπεριχώρηση το νός μέσ᾿ τόν λλο. Οσιαστικά νεκροποιονται ο φυσικές δημιουργικές δυνάμεις του καί ο δημιουργίες δέν βρίσκουν τόν ψιστο σκοπό τους.

 Στήν Βυζαντινή τέχνη  χος νός τροπαρίου, ο πέτρες νός Ναο καί ο ψηφίδες νός μωσαϊκο εναι λη πού χει ποκτήσει κφραση καί φωνή.

 Τά σπίτια σ᾿ να χωριό χουν διαπροσωπική κοινωνία μεταξύ τους καί μέ τό Ναό, πού εναι συνήθως στό κέντρο το χωριο. Στρέφονται λα πρός τό Ναό σάν νά δοξολογον τόν Θεό.

 ντίθετα τά σύγχρονα κατασκευάσματα χάνουν ατό τό πρόσωπο καί τό να εναι γυρισμένο μέ τήν πλάτη στό λλο. πως κριβς εναι σήμερα τά ασθήματα το νός γιά τόν λλον. Δέν χουν μόνο μιά δύσμορφη πιφανειακή κατασκευή, λλά ποπνέουν μιά νεκρική καί ψυχρή παρουσία μέσα στήν ποία καλεται νά ναπτυχθ καί διαμορφωθ  νθρωπος.