leftmodule
  • Greek
  • English

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
       ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π.)


δράση χρηματοδοτήθηκε πό τό πιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.)  “Αγροτική νάπτυξη - νασυγκρότηση τς παίθρου 2000 - 2006 ξονας 7” και συγχρηματοδοτήθηκε πό τό Ερωπαϊκό Γεωργικό Ταμεο Προσανατολισμο και γγυήσεων – Τμμα Προσανατολισμο.

This action was financed by the operation project “Rural development Reconstruction of the country 2000 – 2006 Axis 7” and also financed by the European Agricultural Fund Department. Θά ξιζε νά σπουδάση κανείς στω καί μόνο τήν ρχιτεκτονική νός Βυζαντινο κτίσματος τήν τέχνη τς τοιχοποιας καί τν ρμν τν λίθων γιά νά ψηλαφίση τή φυσική σχέση το νθρώπου μέ τήν λη καί νά θαυμάση κε τό θος κείνου το πολιτισμο. Δέν βιάζει τήν λη Βυζαντινός, σεβόμενος καί σπουδάζοντας τό λόγο το λικο. Δέν θέλει νά τήν πειθαρχήση στή σκοπιμότητα το δικο του μυαλο. σκεται σέ παραίτηση καί πάρνηση τς γωκεντρικς ματαιοδοξίας καί γωνίζεται νά ναδείξη τίς δυνατότητες το λικο καί νά τό θέση σέ διάλογο μέ τόν τεχνίτη, πού καμμιά σύγχρονη τεχνική δέν μπορε νά τό παναλάβη. Τά ργα ατς τς τέχνης ν καί κατασκευάσθηκαν πό τά νθρώπινα χέρια καί μέ τά λικά τς γς εναι ργα θεότευκτα καί θεόδμητα, πειδή κατασκευή τους δέν εναι πίνοια τν νθρώπων λλά ργο το γίου Πνεύματος. Αώνιο παράδειγμα εναι  γία Σοφία στήν Κωνσταντινούπολη.

 Εναι ξιέπαινη προσπάθεια μερικν ρευνητν τς σύγχρονης ζως γιά τήν διατήρηση το περιβάλλοντος στά φυσικά δεδομένα. Προσπαθον νά ντιληφθον καί στό μέτρο πού διαθέτουν τά μέσα νά ργασθον γιά τόν πεγκλωβισμό τν νθρώπων πό τά βασανιστικά κλουβιά τς σύγχρονης κουλτούρας. Καμμιά φορά ο δυσκολίες γίνονται δάσκαλοι γιά τήν νεύρεση το φυσιολογικο. Γίνονται πρωτοπόροι γωνιζόμενοι αματηρά νά πείσουν τόν σύγχρονο νθρωπο νά ποκτήση «λεήμονα καρδία». Καί «λεήμων καρδία», πως λέγει  γιος σαάκ, «εναι ατή πού καίγεται γιά λόκληρη τήν κτίση, γιά τούς νθρώπους, γιά τά ρνια, γιά τά ζα καί γιά λα τά κτίσματα». Στήν ξιέπαινη προσπάθειά τους μως λάχιστα πιτυγχάνουν. Γιατί τούς λείπει τό «ν» καί συγχρόνως τό πν στή ζωή τους. Καί ποιος εναι τυφλός πρός τό «ν» κατά τόν γιο Συμεών, «τυφλός πρός πάντα στιν». Καί « βλέπων ν τ νί, ν θεωρί τν πάντων στί». Μ᾿ ατή τελικά τήν προϋπόθεση  νθρωπος παύει νά βλέπη μέ διαφορία τό περιβάλλον του. Καταργε τίς διαθέσεις παραχρήσεώς του. Τό βλέπει μέ πέραντο σεβασμό, φο πιστεύει τι εναι ργο το Θεο, ασθάνεται ντονη εθύνη καί γάπη γιά ατό, στε νά μή μπορ νά νεχθ ποιαδήποτε καταστροφή, χωρίς νά πληγώνεται βαθειά. ν σύγχρονη τεχνολογία δέν γνοήσει τήν πραγματικότητα ατή θά διευρυνθ οσιαστικά  ρίζοντας το πολιτισμο μας, ᾿ἐν ο τεχνολογικές καί οκονομικές πραγματικότητες θά βρον ψηλότερους στόχους, χωρίς νδογεν διέξοδα. Εθε νά πολαύσουμε κάποτε ατόν τόν κόσμο τν νείρων μας πού δέν περιορίζεται στά στενά ρια τς ζως ατς λλά δηγε στόν ψιστο σκοπό, μέσα στό πειρο.