leftmodule
  • Greek
  • English

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
       ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π.)


δράση χρηματοδοτήθηκε πό τό πιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.)  “Αγροτική νάπτυξη - νασυγκρότηση τς παίθρου 2000 - 2006 ξονας 7” και συγχρηματοδοτήθηκε πό τό Ερωπαϊκό Γεωργικό Ταμεο Προσανατολισμο και γγυήσεων – Τμμα Προσανατολισμο.

This action was financed by the operation project “Rural development Reconstruction of the country 2000 – 2006 Axis 7” and also financed by the European Agricultural Fund Department.Ψυχολογικές καί πνευματικές προϋποθέσεις κμς καί παρακμς τν παραδοσιακν οκισμν.

 

Ἀρχιμ. Μαξίμου

Καθηγουμένου Ἱ. Μ. Ἁγ. Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ.

 

 Καθοριστικό στοιχεο στήν διαμόρφωση μις κοινωνίας, νός περιβάλλοντος, μις δημιουργίας εναι τό νθρώπινο πρόσωπο.

 ταν λέμε νθρώπινο πρόσωπο ννοομε τό νθρωπο στήν αθεντική του μορφή. Τόν νθρωπο πού δημιουργε σχέσεις μέ τό Θεό, τόν δημιουργό του, καί τό περιβάλλον, μέσα στό ποο τάχθη νά κατοικήση. Δέν ννοομε τόν νθρωπο, πού παρασύρεται καί νεργε πιεζόμενος πό ρρωστημένες ψυχικές καί ψυχολογικές λειτουργίες, πολλές φορές διεσπασμένες μεταξύ τους καί πομονωμένες πό τό Θεό καί τό περιβάλλον. Ατός διαμορφώνει τό περιβάλλον, λλά ρνητικά καί καταστροφικά.

 Τραυματίζεται θανάσιμα  ντολογία το νθρώπου, ταν φαντασία του, προσπαθε νά προκαθορίση στοιχεα πού παρέλαβε πό τό Θεό καί πού εναι μετάβλητα ς δεδομένα, καί πιχειρε νά τά μεταβάλη.

  νθρωπος σάν λογικό λεύθερο ν χει τήν λευθερία νά ρνηθ τό Θεό καί νά προσπαθήση νά μεταβάλλη τήν φυσική ρμονία καί τό δέσιμό του μέ τό φυσικό περιβάλλον. κενο μως πού τελικά πιτυγχάνει εναι νά τραυματίζη καί νά κροτηριάζη τήν ντολογία του καί νά διασαλεύη τόν σωτερικό του κόσμο καί ν συνεχεία τόν ξωτερικό, δημιουργώντας φύσικα ποτελέσματα καί κτρωματικές κατασκευές πού προκαλον τόν λογισμό το φυσιολογικά σκεπτομένου νθρώπου.

 Γιά παράδειγμα, ν νας νθρωπος πιστεύει τι εναι πόλυτα λευθερος νά κάνη τι θέλει καί πιχειρίσει τήν φαρμογή ατν πού πιστεύει, ντί νά δημιουργήση σχέσεις καλές πολιτισμό καταστρέφει καί τόν αυτό του καί τούς λλους καί τίς σχέσεις. Οσιαστικά πίστη του ατή δέν πορρέει πό τίς φυσικές του διότητες, ς κτιστο νθρώπου. Εναι αθαίρετη φανταστική νέργεια πού ρχή χει τόν γωϊσμό καί τήν φιλαυτία. πόλυτα λεύθερος, ς ατοπροσδιοριζόμενος εναι μόνο  κτιστος Θεός.

 Ο περισσότεροι σήμερα νθρωποι καί διαίτερα, πιτρέψατε μου νά τό π ατό, ο σπουδάσαντες τίς διάφορες πιστμες νεργον μ᾿ ατές τίς προϋποθέσεις.

 νας σοφός γιος τς κκλησάις μας, γιος Μάξιμος  μολογητής, ναφέρει τά ξς :  κεραιότητα το νθρώπου, πομένως καί γνήσια καί γειής δραστηριότητά του ξαρτται πό τήν φυσιολογική λειτουργία τν τριν κεντρικν δυνάμεών του.Το νο, τς λογικς καί τν ασθήσεων. φυσιολογική νέργεια το νο δημιουργεται, ταν χει θεία καί γαθά νοήματα, λλως καταλήγει σέ παρά φύσιν. Κατά συνέπεια λογική ποκτ γαθούς λογισμούς. γαθοί λογισμοί καί σκέψεις δημιουργονται ταν λογική σχολεται καί νακαλύπτει τό βάθος τν σων Θεός ντέλλεται, π΄ που πορρέει  νάρετος βίος. Τότε λογική νεργε κατά φύσιν. ταν μως λογική κατακλύζεται πό μπαθες λογισμούς τότε νεργε παρά φύσιν.  γιος Συμεών Νέος Θεολόγος λέγει τι μιά κατά φύση θεώρηση το κόσμου πό τόν νθρωπο προϋποθέτει τήν ργασία τν θείων ντολν καί πιτυγχάνεται μέ τόν φωτισμό το γίου Πνεύματος. πότε ο ασθήσεις πιτυγχάνουν τήν φυσική τους νέργεια καί δέν σχολονται μέ τήν πιφάνεια τν δημιουργημάτων καί λων τν φυσικν φαινομένων. ξ ατίας τς γιειος καταστάσεώς τους διεισδύουν στό βάθος τν πραγμάτων καί νακαλύπτουν τό λόγο τς πάρξεώς τους. Καί πρωταρχικός λόγος πάρξεως τς φύσεως εναι τό γεγονός τι δόθηκε ς δωρεά πό τό Θεό γιά τόν νθρωπο. δέ νθρωπος πρέπει νά τήν συντηρ καί διατηρ μετ᾿ εχαριστήσεως καί εγνωμοσύνης, ς καλός υός γαπητο Πατρός. χι ς τακτος καί σπάταλος καί γνώμων.