leftmodule
  • Greek
  • English

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
       ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π.)


δράση χρηματοδοτήθηκε πό τό πιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.)  “Αγροτική νάπτυξη - νασυγκρότηση τς παίθρου 2000 - 2006 ξονας 7” και συγχρηματοδοτήθηκε πό τό Ερωπαϊκό Γεωργικό Ταμεο Προσανατολισμο και γγυήσεων – Τμμα Προσανατολισμο.

This action was financed by the operation project “Rural development Reconstruction of the country 2000 – 2006 Axis 7” and also financed by the European Agricultural Fund Department.
                 Ο ΟΛΥΜΠΟΣ

  λυμπος εναι τ ψηλότερο βουν τς λλάδος.  ψηλότερη κορυφ του εναι Μύτικας (2.918 μ.) καί κολουθε τ Στεφάνι ( Θρόνος το Δία – 2.912 μ.), πού συνιστ τν πι ντυπωσιακ κα πόκρημνη κορυφή. κολουθον δεκάδες μαλς κορυφές, ρκετς π τς ποες πάνω π 2.000 μ., πως  γιος ντώνιος (2.815 μ.), Καλόγερος (2.700 μ.), Τούμπα (2.801 μ.) κα  Προφήτης λίας (2.803 μ.).

        Ὁ λυμπος εναι μία περιοχ διαίτερης βιοποικιλότητος. Γι τν προστασία τς μοναδικς ατς κληρονομις, νακηρύχθηκε π τ 1938 ς πρτος θνικς Δρυμς τς λλάδος. ναγνωρίσθηκε πίσης καί ς «Τμμα το Διεθνος δικτύου τν ποθεμάτων τς Βιόσφαιρας».

  ντονη ποικιλομορφία το νάγλυφου, διαφορετικς προσανατολισμς τν δασω-μένων πλαγιν κα  θέση τους σ σχέση μ τν θάλασσα, συντελον στήν μφάνιση πολλν μικροκλιμάτων.

         Ὅλα ατά, σ συνδυασμ μ τ γεωλογικ πόβαθρο κα τ δαφος, ενοον τν νάπτυξη διαίτερων τύπων βλάστησης κα χαρακτηριστικν βιοτόπων.

 Χλωρίδα: πάρχουν συνολικ τέσσερις διαδοχικς ζνες βλάστησης 1. Μεσογειακή ζώνη βλάστησης μέ δάση ειφύλλων πλατυφύλλων (ψόμετρο 300μ. - 500μ.), 2. Ζώνη δασν ξυς - λάτης καί ρεινν κωνοφόρων, μέ κυρίαρχο εδος τήν Μαύρη Πεύκη (500 μ. - 1.700 μ.). δαίτερα πλούσια καί νδιαφέρουσα ποικιλία δένδρων καί θάμνων βρίσκεται στήν κοιλάδα το νιπέα. 3. Ζώνη ψυχοβίων κωνοφόρων, μέ χαρακτηριστικό εδος τό ρόμπολο, να εδος Πεύκης, πού φθάνει ως τά 2.750 μ. 4. λπική Ζώνη, μέ πολλά καί σπάνια εδη φυτν. Ζώνη ατή εναι μιά κτεταμένη ζώνη λπικν λιβαδιν σέ ψόμετρα πού ξεπερνον τά 2.000 μ.

         Στ χλωρίδα το λύμπου χουν καταγραφε μέχρι σήμερα πάνω π 1700 εδη φυτν, περίπου τ 25% τς λληνικς χλωρίδας, πό τά ποία 62 εναι νδημικά τν Βαλκανίων, 56 νδημικά λληνικά καί 25 νδημικά το λυμπου, δηλαδή πάρχουν μόνο στόν λυμπο κα εναι μοναδικ στν κόσμο. Εναι χαρακτηριστικό τι μόνο στήν λπική ζώνη, πάρχουν πάνω π 150 εδη φυτν, τά μισά τν ποίων εναι νδημικά τν Βαλκανίων καί τά 12 τοπικά νδημικ το λύμπου.

         Πανίδα: πανίδα χαρακτηρίζεται πό τήν παρουσία σημαντικν, σπανίων καί πειλουμένων εδν. Στν πανίδα του χουν παρατηρηθε 32 εδη θηλαστικν, πως τ γριοκάτσικο, τ ζαρκάδι, τ γριογούρουνο,  γριόγατα,  λεπο, σκίουρος κ.α. πάρχουν 116 εδη πουλιν. π τ πειλούμενα μ ξαφάνιση εδη φωλιάζουν τρέφονται στν περιοχ το δρυμο 11 εδη ρπακτικν (τ 41% το πληθυσμο τς Ερώπης), πως Γυπαετός, Μαυρόγυπας, Σπιζαετός, Κραυγαετός, σπροπάρης, Μαυροπετρίτης, Πετρίτης, Διπλοσάϊνο κ.. κα 7 εδη δρυοκολαπτν (τ 70% το πληθυσμο τς Ερώπης).

         Ἔχει κόμη μία σπάνια ρπετοπανίδα (φίδια, χελνες, σαρες, κ.λ.π., συνολικά 22 εδη), ρισμένα μφίβια (8 εδη) στ ρέματα κα τς ποχικς λίμνες, 4 εδη σπονδύλων κ τν ποίων τό να νδημικό κα μία μεγάλη ποικιλία ντόμων, κυρίως πεταλοδες γι τς ποες  λυμπος φημίζεται.

         Ἡ μορφολογία το λύμπου κα τ πλούσιο φυσικ περιβάλλον καί ο ψηλς κορυφς πού ένναα στεφανωμένες μ να λευκ πέπλο π μίχλη κα χαμηλ σύννεφα, βαλλόταν συχν π καταιγίδες, προκάλε-σαν δέος κα θαυμασμ στούς ρχαίους λληνες, πού τοποθέτησαν δ τν κατοικία τν δώδεκα «λυμπίων» θεν, ν στς νατολικς παρυφς του, τς ννέα Μοσες.