leftmodule
  • Greek
  • English

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
       ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π.)


δράση χρηματοδοτήθηκε πό τό πιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.)  “Αγροτική νάπτυξη - νασυγκρότηση τς παίθρου 2000 - 2006 ξονας 7” και συγχρηματοδοτήθηκε πό τό Ερωπαϊκό Γεωργικό Ταμεο Προσανατολισμο και γγυήσεων – Τμμα Προσανατολισμο.

This action was financed by the operation project “Rural development Reconstruction of the country 2000 – 2006 Axis 7” and also financed by the European Agricultural Fund Department.Μέ τήν πράξη ατή ποδυναμώθηκε τό δυτικό μέρος τς ατοκρατορίας.

ταν ο Οννοι, λαός σιατικς - μογγολικς καταγωγς, πέρασαν τά Οράλια ρη καί εσέβαλλαν στίς χανες ρωσικές πεδιάδες, κτόπισαν τά βάρβαρα Γερμανικά φύλα πρός τήν Δύση. Τά Γερμανικά ατά φύλα: στρογότθοι, Βησιγότθοι, Βάνδαλοι, Φράγκοι, Σάξωνες καί Βουργουνδοί καί λλοι, πέρασαν τά σύνο­ρα το Ρήνου, σύνορα τς ατοκρατορίας, καί γκατεστάθησαν ντός τς δυτικς περιοχς της, δρύοντας βαρβαρικά βασίλεια. Πολλοί π΄ ατούς ντάχθηκαν ς μισθοφόροι στόν ρωμαϊκό στρατό καί  πολύ γρήγορη αξηση το ριθμο τους δήγησε στήν κατάληψη τς ξουσίας. Τό 476  δόακρος, Γότθος διοι­κητής τν Γερμανν μισθοφόρων, κθρόνισε τόν τελευταο Ρω­μα­ο ατοκράτορα, Ρωμλο Αγουστλο καί παίρνοντας τήν δεια το Βυζαντινο ατοκράτορα Ζήνωνος, στόν ποο πέ­στει­λε τά σύμβολα τς ατοκρατορικς ξουσίας, ναγνωρίστηκε διοικητής τς ταλίας μέ τόν τίτλο το πατρικίου.  Ζήνων γινε τυπικά ατοκράτορας λου το Ρωμαϊκο κράτους. μως  ξου­σία τς ᾿ Ιταλίας βρισκόταν οσιαστικά στά χέρια το δόα­κρου. Τό 476 πομένως καταλύθηκε οσιαστικά τό Δυτικό Ρωμαϊ­κό κράτος.  χρονολογία ατή θεωρεται τό ρόσημο τς μεταβά­σεως πό τήν ρχαία στορία στήν μεσαιωνική.

 ρθόδοξος Ρωμαϊκός λαός γινε κατακτημένος λαός πό­δουλος στούς κατακτητές βαρβάρους Γερμανούς, πέστη τήν να­γκα­στική καταστροφή τς παιδείας, τήν κατάργηση τς λευ­θερίας καί ξαθλίωση τς οκονομίας. πως μαρτυρε  Γρηγόρι­ος τς Τούρ,  μόνος κάπως μορφωμένος Ρωμηός, τό 500 μ. Χ. καταρ­­γονται στήν Γαλλία τά γράμματα, ν στήν σπανία καταρ­γήθηκαν τό 600 μ. Χ. ντίθετα στήν νατολή χουμε πολιτιστι­κή νθηση τν γραμμάτων, τν τεχνν καί τν θεολό­γων τς κκλησίας. Περίλαμπρο ργο τέχνης τς ποχς  γία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως.

Τό Γερμανικό φύλο τν Φράγκων φτιαξε να μεγάλο κρά­τος, στρατιωτικά σχυρό, τό ποο ταν καί τό μόνο ρθόδοξο τήν ποχή κείνη, γιατί ο λλοι Γερμανοί ταν ρειανοί. Τό 768 νέλαβε βασιλιάς  Κάρολος  Μέγας,  γνωστός Καρλομάγνος. Τά ρια το τότε φραγκικο κράτους ταυτίζονται σχεδόν μέ τίς ξι δρύτριες χρες τς σημερινς Ε.Ο.Κ.  Κάρολος εχε διοι­κητικό κέντρο τό σημερινό αχεν τς βορειοδυτικς Γερμανίας, που ργανώθηκε μεγαλοπρεπής αλή.

 διος παρ΄ τι μόρφωτος (δέν γνώριζε γραφή καί νάγνωση καί μόνο σέ μεγάλη λικία πεχείρησε νά μάθη) δειξε νδιαφέρον γιά τήν καλλιέργεια τν γραμμάτων καί τήν κπαί­δευση καί στά χρόνια του σημειώθηκε μιά σύντομη πολιτιστική νθηση, γνωστή ς Καρολίγγεια ναγέννηση. Οσιαστικά μως ατή  ναγέννηση δέν εχε τό βάθος καί τήν κταση πού πρχε νέκαθεν στό Βυζάντιο. Π.χ.  Δύση γνώρισε τόν μηρο τόν 14ο α. πειτα πό παραγγελία το Πετράρχη καί Βοκάκιου πού σαν ο πρόδρομοι τς ναγεννήσεως.  πρτος ταν φοβερός μισέλ­λην: "Ο Τορκοι -λεγε- εναι χθροί. Ατοί δ μως ο Γραικοί εναι σχισματικοί καί χειρότεροι πό τούς χθρούς καί τσι εναι προτιμώτερο νά κατέχουν τά εροσόλυμα ο Τορκοι παρά νά τά πάρουν ο Γραικοί... σο γι΄ ατούς τούς πατενες καί χρηστους Γραικύλους: νυπομον νά δ ατή τήν ατοκρατο­ρί­α νά καταστρέφεται μέ τά δια μας τά χέρια". Τόν 13ο α. γνώρισε τόν ριστοτέλη, ν ο μορφωμένοι Φράγκοι το Καρλο­μάγνου γνοοσαν τούς συγγραφες πό τούς ποίους ρίζετο  κλασικός πολιτισμός: Ασχύλο, Σοφοκλ, Θουκυδίδη, Δημοσθένη, Εκλείδη, ν πό τά 26 ργα το Πλάτωνος γνώριζαν μόνο τόν Τίμαιο. Τά σκοτεινά χρόνια τς Ερώπης κτείνονται πό τόν 6ο ς τουλάχιστον τόν 11ο α., τήν στιγμή πού στό Βυζάντιο ποτέ δέν παψαν νά διδάσκονται πό τό πρωτότυπο. Ατός εναι  λεγόμενος σκοτεινός Μεσαίων.