leftmodule
  • Greek
  • English

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
       ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π.)


δράση χρηματοδοτήθηκε πό τό πιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.)  “Αγροτική νάπτυξη - νασυγκρότηση τς παίθρου 2000 - 2006 ξονας 7” και συγχρηματοδοτήθηκε πό τό Ερωπαϊκό Γεωργικό Ταμεο Προσανατολισμο και γγυήσεων – Τμμα Προσανατολισμο.

This action was financed by the operation project “Rural development Reconstruction of the country 2000 – 2006 Axis 7” and also financed by the European Agricultural Fund Department. Ερώπη δέν θελε ποτέ τήν ναβίωση τς Ρωμηοσύνης καί δέν πεστήριξε ποτέ τήν πελευθέρωσή της. Τό κίνημα μως το Ρομαντισμο πού θαύμαζε τούς ρχαίους  Ελληνες προσέβλεπε μέ νθουσιασμό στήν δημιουργία νός κρατιδίου μέσα στά ρια τς ρχαίας κλασικς λλάδος, τούς κατοίκους τς ποίας θεωρο­σαν πογόνους τν ρχαίων  Ελλήνων.

 Ρήγας Φεραος καί  Κοραής συνεργάζοντο μέ τήν μάδα το Μ. Ναπολέοντος, πού ποτελοσαν διαίτερη μασονική στοά.  Ρήγας νειρεύετο τήν πελευθέρωση πάσης τς Ρωμηοσύνης καί μέ τούς θουρίους του προετοίμαζε τό δαφός της.  δέ Κοραής πεστήριζε τήν πελευθέρωση τμήματος ατς πού ταυτίζετο μέ τά ρια τς κλασικς λλάδος.  διαφορά το Ρήγα μέ τόν Κοραή καί  ντίθεση τν Φράγκων νά ποστηρίξουν τά σχέδια το Ρήγα γιναν ατία νά δολοφονηθ  Ρήγας καί νά πικρατήση  Κοραής. Τήν ποχή ατή παρουσιάζονται τά πρτα συγγράμ­ματα, πως εναι  "λληνική νομαρχία" καί  "Ρωσοαγγλογάλλος" πού βρίζουν καί συκοφαντον λη τήν λληνορθόδοξη πραγμα­τικότητα πού μέ νύχια καί μέ δόντια προσπαθε νά πιβιώση κάτω πό τήν μπότα το Τούρκου δυνάστη, πό τόν θνάρχη Πατριάρχη μέχρι τόν τελευταο μοναχό.

 διδασκαλία το Διαφωτισμο καί τς Γαλλικς πανα­στά­σεως, ρμώμενη πό τήν σήψη τν εγενν καί το δυτικο κλήρου εχε σαφς ντιχριστιανικό καί ντικληρικό πνεμα. Στήν παγίδα ατή πεσε  Κοραής καί ο μοϊδεάτες του, ο ποοι μετέφεραν ατούσια τά δυτικά δεδομένα στήν νατολική πραγ­μα­τικότητα, χωρίς νά πάρχη ντικειμενική ναλογία. ποστη­ρίχθηκε π΄ ατόν  ξωφρενική δέα τι  λλάδα ποδουλω­νόταν διαδοχικά πό τούς Μακεδόνες, πό τούς Ρωμαίους καί τούς Βυζαντινούς καί πελευθερώθηκε τό 1453 πό τούς Τούρ­κους. Γι΄ ατό πιζητοσε τήν νεξαρτησία τς ρχαίας κλασι­κς λλάδος ς συνέχειά της καί δημιούργησε τό γνωστό στο­ρικό χάσμα πού κτείνεται πό τήν μάχη τς Χαιρώνιας μέ τήν νίκη το Φιλίππου μέχρι τό 1821 μ. Χ. Μέ τήν μπνευσή του καί τούς δυτικούς εραποστόλους πού στάλησαν νά ναμορφώσουν τήν λλάδα καί ρισμένους δικούς μας δυτικόπληκτους,  βαβαρική κυβέρνηση παρασύροντας καί τήν κκλησιαστική διοίκηση, δίωξαν τήν ρθόδοξη παράδοση στό νεοπαγές κράτος, ποσυνδέθηκαν πό τήν πίδραση το Πατριαρχείου δημιουργώ­ντας να σχσμα 17 τν καί κλεισαν 417 περίπου ρθόδοξα Μοναστήρια π΄ τά ποα  λαός μας ντλοσε τήν ρθόδοξη πνευ­ματικότητα.

 νέα λληνική πραγματικότητα βιώνει στήν γεσία της τήν ερωπαϊκή κουλτούρα ν  λαός της τήν λληνορθόδοξη Πα­ράδοση. Παρ΄ λες τίς βίαιες προσπάθειες κδυτικοποιήσεως τς κοινωνίας μας μέ τήν εσοδο πολιτικν, πιστημονικν συμ­βούλων καί δυτικν εραποστόλων,  αωνόβιος ρθοδοξία δέν παλείφθηκε πό τίς συνειδήσεις το λαο μας. Τόν τελευταο δέ καιρό τό χάσμα ατό διαφαίνεται ναργέστερα.

Στήν Ερώπη το Διαφωτισμο καί το ρθολογισμο χου­με ποδέσμευση το νθρωπίνου πνεύματος πό τίς νελεύθερες καί πιβαλλόμενες ξωθεν διαιωνισμένες καταστάσεις το πα­ρελ­θόντος, πως τήν ταξική περοχή τς ριστοκρατίας, τήν κρι­τη ποδοχή πιστημονικν θεωριν το παρελθόντος, τήν διαμφισβήτητη ποταγή στό κκλησιαστικό ξίωμα το Πάπα κ.λ.π.

Τό γεγονός ατό φερε τήν ραγδαία νάπτυξη τν πιστη­μν καί πληθώρα φευρέσεων, πού πικεντρώνονται κυρίως πό τόν 19ο α. καί μετά.