leftmodule
  • Greek
  • English

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
       ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π.)


δράση χρηματοδοτήθηκε πό τό πιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.)  “Αγροτική νάπτυξη - νασυγκρότηση τς παίθρου 2000 - 2006 ξονας 7” και συγχρηματοδοτήθηκε πό τό Ερωπαϊκό Γεωργικό Ταμεο Προσανατολισμο και γγυήσεων – Τμμα Προσανατολισμο.

This action was financed by the operation project “Rural development Reconstruction of the country 2000 – 2006 Axis 7” and also financed by the European Agricultural Fund Department.Ο νακαλύψεις το 19ου α.: το λεκτρικο τηλεγράφου, τς φωτογραφίας, το χλωροφορμίου στήν ατρική, το λεκτρι­κο σιδηροδρόμου, το εροπλοίου, το λεκτρικο ψυγείου, το τηλεφώνου, τν ρτζιανν κυμμάτων, τν κινητήρων Ντζελ (Diesel), το κινηματογράφου, το σύρματου τηλεγράφου, τς πο­μονώσεως βακκίλων νιάτων σθενειν (φυματιώσεως, χολέ­ρας, λύσσας, τύφου καί τετάνου) καί το 20ου α.: το ερο­πλάνου καί λικοπτέρου, τν διαστημοπλοίων, τν ποβρυχίων, κτίνων Leizer, δορυφόρων, μικροχειρουργικς, βιοτεχνολογίας, ποκωδικοποίηση το DNA, τς τηλεοράσεως, τς πυρηνικς νεργείας καί τς πληροφορικς, δωσαν στήν νθρωπότητα δυνατότητες πικοινωνίας καί διευκολύνσεως διανόητες γιά τό παρελθόν.

λα ατά μως δήγησαν σέ διέξοδα τήν νθρωπότητα πίσης διανόητα στό παρελθόν, πως εναι τά προβλήματα βιοηθικς, οκολογικς καταστροφς καί το πειλούμενου μα­ζι­κο πυρηνικο λέθρου.

 πουσία πό τήν διάνοια το σύγχρονου ρευνητο το δημιουργο καί προνοητο Θεο Λόγου δημιούργησε τήν λαζο­νική στάση στόν νθρωπο, στε νά θέλη νά κατανο τά πάντα σύμφωνα μέ τίς ποδείξεις τς νεπαρκος καί ρρωστημένης λογικς. περύψωσε τήν λογική σέ πόλυτο καί μοναδικό ρυθμι­­στή τν πάντων παραθεωρώντας καί νεκρώνοντας τίς πόλοιπες φυσικές δυνάμεις πού νυπάρχουν στόν νθρωπο.

 πουσία το Θεο,  ποος εναι  θεραπευτής τν παρά φύσιν παθν το νθρώπου κανε στε νά θεωρηθον τά πάθη ς φυσικές νέργειες, νά στηριχθον καί ατά σέ λογικά ρείσματα καί μέ τίς σύγχρονες νακαλύψεις νά βρον διέξοδο γιά νά κδηλω­θον πρός τά ξω, προκαλώντας πολλές φορές μεγάλες καταστρο­φές.

 πιστημονική μέθοδος χει πικρατήση ς  μόνη θεμιτή καί ποδεκτή μέθοδος κατανοήσεως καί ρμηνείας λων τν πραγ­μάτων, παρ΄ λη τήν καταφαν σχετικότητά της. Π.χ.  γνώση πού μς παρέχει  πιστήμη τς φυσικς προέρχεται πό τήν παρα­τήρηση τν λληλεπιδράσεων τν στοιχειωδν σωματιδίων τς λης, ν  βαθύτερη φύση τους μς εναι γνωστη. Δέν γνωρί­ζουμε τί εναι στήν φύση του να λεκτρόνιο  να πρωτόνιο, παρά μόνο τό πς λληλεπιδρον μεταξύ τους καί ατό ν μέρει. Εναι γνωστες ο καταβολές το κόσμου, ν ο θεωρίες τς φυ­σικς, πως  θεωρία τς σχετικότητος καί τς κβαντομηχανικς εναι μόνο ποθέσεις ο ποες προσφέρουν σωστές προβλέψεις καί ποτελέσματα καί δηγον σέ πρακτικές φαρμογές καί γι΄ ατό τίς υοθετομε. Δέν γνωρίζουμε κατά πόσον ντικειμενικά  φύση σκέφτεται τσι.

 πολιτισμός σήμερα ταυτίζεται στά μάτια τν πολλν μέ τήν νάπτυξη τς τεχνολογίας. Στήν πραγματικότητα μως  σημερινή τεχνολογική νάπτυξη συμβαδίζει μέ τήν πνευματική φεση. Τό πόσο πνευματική φεση πάρχει στόν σημερινό πολιτισμό φαίνεται πό τίς παρξιακές ναζητήσεις τν ν­θρώπων. Βρίθουν ο πλέον ντιφατικές κοσμοθεωρίες καί θρη­σκεες. Ο νθρωποι μή μπορώντας νά κανοποιηθον παρξιακά πό τήν αστηρά λογοκρατούμενη θεώρηση τν διαφόρων πι­στημν γιά τόν νθρωπο καί τόν κόσμο στρέφονται κριτα καί νεξέταστα πρός ,τιδήποτε. Βρίσκονται σέ ξαρση ο αρέσεις καί τά θρησκεύματα κόμη καί στίς πλέον πρωτόγονες καί ποκρυφιστικές μορφές τους, πως  μαγεία,  σατανισμός καί  μοιρολατρεία τς στρολογίας.