leftmodule
  • Greek
  • English

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
       ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π.)


δράση χρηματοδοτήθηκε πό τό πιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.)  “Αγροτική νάπτυξη - νασυγκρότηση τς παίθρου 2000 - 2006 ξονας 7” και συγχρηματοδοτήθηκε πό τό Ερωπαϊκό Γεωργικό Ταμεο Προσανατολισμο και γγυήσεων – Τμμα Προσανατολισμο.

This action was financed by the operation project “Rural development Reconstruction of the country 2000 – 2006 Axis 7” and also financed by the European Agricultural Fund Department.Ο σημερινές πιστημονικές πιδιώξεις δέν μπορον νά συμπεριλάβουν στά ριά τους τίς πραγματικότητες κενες πού γίνονται οσιαστική ατία θεραπείας το νθρώπου, πως ο λληλοπεριχωρήσεις τν προσώπων, Θεο καί νθρώπων, νθρώ­πων μεταξύ τους.  γάπη,  ταπείνωση,  διάκριση,  νιδιοτέ­λεια,  θυσία,  καθαρότης εναι κτός τν ρίων τς πιστήμης, πιστημονικά δέν νιχνεύονται καί ταν ατό πιχειρεται τότε ο πιστήμονες δέν ξέρουν τί ζητον καί τί θέλουν, δέν χουν σαφ ρια καί γνώση τς πιστήμης τους. Δέν μπορε πί παραδείγματι  ψυχολογία νά διατυπώση τούς ρους τς γάπης. Γιατί  γάπη εναι προσωπική σχέση πού ο ατίες πού μς νώνει, μς χωρίζει καί μς ξαναενώνει δέν χουν καμμιά σχέση μέ τίς πιστη­μονικές λογικές τν ρευνητν. πως λέει  Ζουράρης, μπορε νά δίνουν συμβουλές ο ψυχολόγοι καί ο κοινωνικοί λειτουργοί περί γάπης, λλά οσιαστικά ο ροι της βρίσκονται στά 400 κε­φάλαια το γίου Μαξίμου το μολο­γητο.

ξετάζοντες ν περιλήψει τήν διαδρομή τν περασμένων δύο χιλιάδων τν καί τήν στορική ξελικτική τους πορεία δια­πιστώνουμε δύο οσιαστικές λήθειες:

1. Τόν πολιτισμό τν νθρώπων ν σχέσει μέ τόν Θεό πού σ΄ μς ταυτίζεται μέ τήν λληνορθόδοξη παράδοση καί

2. Τόν πολιτισμό τν νθρώπων ατονομημένων πό τόν Θεό, στηριγμένο στίς φθαρτές νθρώπινες δυνάμεις.

 ρθόδοξος τρόπος ζως καί στάσεως πληρο τόν ν­θρωπο μέ παρξιακό νόημα μέσ τν ζωντανν διαπροσωπικν σχέσεων μέ τόν Θεό. Κατ΄ ατόν τόν τρόπο α)  νθρωπος παλάσ­σεται πό τίς ξωγενες δυνάμεις καί πιδράσεις τν πονηρν πνευμάτων καί πειρασμικν προκλήσεων πού το λκουν τήν φύ­ση καί τόν καθιστον νελεύθερο, β) Καθαίρεται πό τά ψυχο­φθόρα πάθη πού τόν κάνουν νά σθεν ψυχοσωματικά, γ)  πα­ρουσία το γαθοποιο γίου Πνεύματος ντός του φωτίζει, σορ­ροπε καί νεργοποιε νωτικά λες τίς φυσικές δυνάμεις το νθρώπου, ο ποες διατηρον τό σάλευτο το δημιουργικο τους σκοπο, δ)­πιτυγχάνεται  νάρετος βίος  ποος νοηματο­δοτε καί χαροποιε τήν παρξη το νθρώπου, ε)  διαπρο­σωπική σχέση του μέ τόν Θεό τόν δηγε στήν ληθινή γνώση τν κτισμάτων το Θεο, νακαλύπτεται  δύναμη το Δημιουργο,  νυπάρ­χουσα ντός τν κτισμάτων, τό κάλλος καί  μορφιά ατν καί τέλος τό κάλλος το Δημιουργο. Ατή εναι  γνώση καί μπειρία πως φανερώνεται στούς γίους τς ρθοδοξίας, μή μπίπτουσα στήν ρευνα τν φυσικν πιστημν.  ββάς ­σα­άκ λέει τά ξς: "Με­τά πό μακρά ζωή συχίας καί σκήσεως παντς χαρά -καί­­τοι κτός ατίας- καί τότε νοίγουν ο φθαλμοί σου το δεν τήν σχύν τς κτίσεως το Θεο καί τό κάλ­λος τν κτισμά­των". μως κε σα  ραιότης τν γινο­μένων ν τ καινότητι τ μελλούσ κατωτέρα τς ραιότητος ατο το Θεο στίν". Καί καταλήγει: "Πς δύναται διάνοιαν ξελθεν τς θεωρίας ατς ξωθεν τς το Θεο ραιότητος;".